Tetamu Istana

Monday, March 21, 2011

mini project - video player....

Penyataan masalahPenggunaan aplikasi video telah meningkat dan meluas dari masa ke semasa. komputer mahupun komputer riba menggunakan aplikasi  video sebagai alat  untuk menonton video pada komputer riba masing-masing. Tetapi dalam kebanykan aplikasi video pada masa kini tidak banyak aplikasi yang mampu untuk menyimpan data video yang telah ditonton, jadi dengan pembangunan aplikasi ini penguna mampu untuk melaksanakan pekara tersebut. Penguna boleh memasukan input video kedalam aplikasi. 

Interface
menu strip "file"> open file
select > video. VoB, AVI, 3Gp, n so on

menu strip "command" > play , pause , stop


source code:Public Class Form1
  Private Sub OpenToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles OpenToolStripMenuItem.Click

        AxWindowsMediaPlayer1.Ctlenabled = True   'enable video
        OpenFileDialog1.ShowDialog()
        AxWindowsMediaPlayer1.URL = OpenFileDialog1.FileName 'import list from hard-disk
    End Sub

    Private Sub importToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ExitToolStripMenuItem.Click
        OpenFileDialog1.ShowDialog() 'import list from hard-disk

    End Sub

    Private Sub PlayToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PlayToolStripMenuItem.Click
        AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.play()
        AxWindowsMediaPlayer1.URL = ListBox1.SelectedItem   'play video
    End Sub

    Private Sub PauseToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles PauseToolStripMenuItem.Click
        AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.pause()   'pause video
    End Sub

    Private Sub StopToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles StopToolStripMenuItem.Click
        AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.stop()  'stop video
    End Sub

    Private Sub OpenFileDialog1_FileOk(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles OpenFileDialog1.FileOk
        For Each Track As String In OpenFileDialog1.FileNames
            ListBox1.Items.Add(Track)
        Next
    End Subnote... gunakan toolbar "openfileDialog" "menustrip" & "windows media player"... 
        jika ada sebarang masalah , sila maklumkan kpd saya di coment box...
        
SEGALA YANG BAIK DATANGNYA DARI ALLAH, YANG BURUK DATANGNYA DARI KESILAPAN   SAYA SENDIRI.... 
        

No comments:

Post a Comment